10 vragen

Een school met talentuitdagend onderwijs…

Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw er modern uit zien, maar krijgen de kinderen er les volgens de laatste inzichten? De school kan wel zeggen dat er veel zorg is voor kinderen die moeilijk meekomen, maar maken ze dat ook waar? De school lijkt gezellig als je binnenkomt, maar voelt mijn kind zich er ook thuis?

Vragen waarop  het antwoord lastig te vinden is. Vaak hoor je van mensen uit de buurt het één en ander. De beleving van de één is niet die van een ander. En hebben zij wel alle (recente) informatie? Er kan een hoop veranderen in een paar jaar!

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op onze school, waarover wij graag vertellen. Om die reden hebben wij 10 vragen opgesteld die we hier beantwoorden. Zo heeft u alvast wat informatie.  Spreekt dit alles u aan, kom dan kijken. Maak een afspraak voor een gesprek en wij laten u dan graag de school zien. 

Tenslotte is dit een keuze voor jaren. 


1. Wat voor school is het Beekdal?

Pc Brede school het Beekdal is een moderne christelijke school waar intensieve samenwerking plaats vindt met de kinderopvang en met een interne peutergroep (voorschool). In het onderwijs en in de voor-, tussen- en naschoolse tijd wordt gewerkt vanuit het model van meervoudige intelligentie.

In de Brede School krijgt ieder kind van 3 -13 jaar de kans zijn/haar talenten te laten zien en wordt hij of zij uitgedaagd deze verder te ontwikkelen door onderwijs, zorg, spel en activiteiten.

2. Waarin onderscheidt de school zich van andere scholen?

De basis voor leren en ontwikkelen ligt in het zich veilig voelen. Een kind moet goed in zijn vel zitten om tot volle groei te komen. Een veilige omgeving, waar elk kind zich gewaardeerd voelt, is daarvoor essentieel. Op elke school zullen ze deze mening delen. Op het Beekdal zijn we hier, meer dan de meeste andere scholen, heel gericht mee bezig. Wij doen dit door veel aandacht te besteden aan de eigenheid van elk kind, ieder mag zijn wie hij of zij is. Kinderen kennen elkaars sterke en minder sterke punten en leren deze te accepteren. Dit wordt gedaan in een cultuur waar zaken eerlijk en open besproken worden. Door de kleinschaligheid kent iedereen in de school elkaar. Daarnaast wordt regelmatig een beroep gedaan op vaardigheden als samenwerken en zorg dragen voor elkaar.

3. Waaraan kan ik merken dat de school christelijk is?

Dit is vooral te merken aan de manier waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan. Wij zien ieder kind als een unieke persoon met zijn eigen unieke talenten. Elk kind is waardevol en wij, als volwassenen, hebben de taak een kind te helpen opgroeien tot een stabiel en sociaal mens met vertrouwen in eigen kunnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk kinderen de bijbelverhalen te vertellen, de christelijke feestdagen te vieren en daarbij de vertaalslag te maken naar opgroeien in de huidige tijd. De wereld verandert en wij veranderen mee.

Respect voor elkaar en elkaars mening is daarbij altijd de basis. 

4. Wat is meervoudige intelligentie?

Bij het werken vanuit het model van meervoudige intelligentie (MI)  wordt als uitgangspunt genomen dat elk kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn of haar eigen manier.  Iedereen is anders, iedereen is knap. Het aanbod op school of in de naschoolse opvang moet gericht zijn op zoveel mogelijk verschillende intelligenties, zodat je zoveel mogelijk kinderen bereikt en stimuleert tot ontwikkeling. 

Het traditionele onderwijs is vooral gericht op talige (taalknap) en rekenvaardige (rekenknap) kinderen. Kinderen met andere goed ontwikkelde talenten of leerstijlen kwamen daardoor minder goed uit de verf. Door rekening te houden met andere talenten, zoals ‘muziekknap’of ‘beweegknap’, of één van de andere acht intelligenties blijken veel meer kinderen tot groei te komen en ook meer plezier te hebben in school.

5. Wat als mijn kind zich anders ontwikkelt?

Als er vragen zijn over de (didactische, maar ook sociale) ontwikkeling van een kind zullen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn, waar nodig, medewerkers van de (voor)school en/of de opvang aanwezig. Ouders en medewerkers trekken dan samen op om voor het kind de beste manier van ondersteuning of extra uitdaging te bepalen. Doel zal altijd zijn het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling, bij voorkeur op het Beekdal. Dit kan in de klas, maar ook deels buiten de klas onder begeleiding van een leerkracht, onderwijsassistent of externe begeleider.  We gaan hierbij altijd uit van de mogelijkheden van het kind en wat wij daarin, als school, kunnen betekenen. Als er geen mogelijkheid is binnen de school dat te bieden wat het kind nodig heeft, zal de school zich tot het uiterste inspannen een andere, passende plek voor het kind te vinden.

6. Hoe bereiden jullie kinderen voor op het voortgezet onderwijs en later een baan?

Natuurlijk bieden wij, binnen het onderwijs, alle kerndoelen aan die het basisonderwijs moet aanbieden. Hiermee bereiden wij de kinderen didactisch voor op passend vervolgonderwijs. We zijn er echter van overtuigd dat je er niet komt met kennis alleen. Daarom richten wij ons nog op drie andere zaken die wij heel belangrijk vinden voor een succesvolle (school)loopbaan. 

  1. Jezelf kunnen zijn en zelfstandigheid. Wie ben ik? Wat kan ik goed, wat minder? Hoe ga ik hier mee om? Hoe wil ik dat anderen met mij omgaan en hoe ga ik met anderen om? Welke keuzes maak ik en waarom? Hoe pak ik in een taak aan? Wat doe ik als het niet lukt? Fouten durven maken en ze, waar mogelijk, ook weer recht kunnen zetten.
  2. Jezelf laten zien (presenteren). Regelmatig is er een viering waarbij alle kinderen iets laten zien wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 veel aandacht besteedt aan spreken voor de groep. Zo leren kinderen zich al jong te presenteren voor publiek. Kinderen hebben hier de rest van hun leven profijt van. 
  3. Samenwerken en samenleven. In het leven moet je steeds meer gezamenlijk aan doelen en projecten werken. Goed kunnen samenwerken is echter een hele uitdaging. We leren de kinderen dit al op jonge leeftijd. Daarnaast maak je deel uit van een samenleving, waarin het belangrijk is dat je begrip hebt voor elkaar en dat je zorg draagt voor elkaar. Ook hier besteden we veel tijd aan.

7. Hoe ziet het gebouw en het terrein eruit?

Het gebouw van het Beekdal is onder architectuur gebouwd in 1972 en in het voorjaar van 2013 volledig opgeknapt en vernieuwd. Resultaat is een modern ogend, licht en fris gebouw met nieuw meubilair en moderne faciliteiten. Op diverse plaatsen in de school is er ruimte voor kinderen om te werken, te ontdekken en te spelen. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook gebruik gemaakt van digitale schoolborden, computers, tablets en andere digitale mogelijkheden. 

Er is een grote buitenruimte voor en achter de school met veel groen. Elk lokaal heeft een deur naar buiten en in de zomer wordt de buitenruimte waar mogelijk gebruikt bij de uitvoering van het onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

8. Hoe zien jullie de samenwerking met ouders?

Ouders en medewerkers van de school zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Zij zijn daarin elkaars partners. Vertrouwen in elkaar en open communicatie zijn daarbij ontzettend belangrijk. Ouders worden regelmatig uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekijken of te bespreken. Zij kunnen dit doen bij vieringen, gespreksavonden, ouderavonden, op afspraak of bij een kijk-in-de-klasochtend. Ouders kunnen bij de ‘Kijk-in-de-klas’ aanschuiven in de klas om met eigen ogen te zien hoe er les wordt gegeven. 

9. Wat voor kinderen zitten er op school?

Op onze Brede school zijn kinderen welkom vanaf 3 jaar (voorschool, 1x per week) tot 13 jaar. De kinderen op onze school komen voornamelijk uit Chaam, maar er zitten soms ook kinderen op school uit Ulvenhout, Alphen, Gilze en Breda. Onze school is een reguliere basisschool. Gezinnen die niet uit Chaam komen kiezen voornamelijk voor onze school vanwege de kleinschaligheid, de veilige en warme sfeer en de aandacht voor het individuele kind en zijn talenten. Vanaf schooljaar 2017-2018 gaan wij kinderen steeds meer kindgericht indelen in de lesstof. De leeftijd of jaargroep is niet meer leidend, maar de ontwikkeling van het kind. Kinderen van elk didactisch niveau komen dan veel meer tot hun recht. Onze school is daarom ook heel geschikt voor kinderen die meer uitdaging zoeken.

10. Hoe kom ik aan meer informatie?

U bent van harte welkom de school te komen bekijken en medewerkers te spreken.  Voor een afspraak kunt u bellen naar 0161-491738 of een e-mail sturen. Er zijn ook altijd ouders bereid u te woord te staan als u daar behoefte aan heeft.